Geen wachtrij,
24 uur bestellen
Privacy, Niemand
die uw medicijnen ziet
Betrouwbaarheid Officiële apotheek
Gratis verzending* Vanaf 40 euro

Privacy Policy


 1. Inleiding


  1. Voor het leveren van adequate en veilig zorg en advies en voor een correcte financiële verwerking heeft Zaandamse Zorg BV van haar cliënten persoonsgegevens, financiële en medische gegevens nodig. De apotheek legt voor iedere cliënt een dossier aan, waarin dergelijke gegevens kunnen worden vastgelegd, eventueel aangevuld met informatie die u en/of uw medische behandelaars aan de apotheek hebben verstrekt. Alle gegevens samen worden genoemd: persoonsgegevens.

  2. Ter bescherming van privacy en persoonsgegevens heeft de Nederlandse wetgever de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) opgesteld. Naast deze algemene privacywet gelden specifieke regels voor de gezondheidszorg, bijvoorbeeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). In dit beleidsdocument informeren wij u over uw rechten en onze plichten inzake het verwerken van persoonsgegevens.

  3. Ons vestigings- en postadres is: Noorderven 81, 1504 AL Zaandam (NL). 1. Doel van de gegevensverzameling


  1. Uw gegevens worden gebruikt voor zorgverlening, voor doelmatig beheer en beleid, voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en voor voorlichting en informatie. De apotheek kan uw informatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid . In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. 1. Persoonsgegevens via onze website


  1. Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw IP-adres (domeinnaam), maar niet uw e-mailadres.

  2. Als u onze website bezoekt kunnen wij de volgende gegevens van u bewaren:

   • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
   • alle informatie met betrekking tot de paginas die u op onze site geraadpleegd hebt
   • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)
   • uw e-mailadres, als u dit aan ons meldt.

   Deze informatie kan als volgt gebruikt worden:

   • voor intern gebruik om uw bestelling af te handelen (wordt daarna verwijderd)
   • om de inhoud van onze website te verbeteren
   • om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor u als individuele bezoeker
   • om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
   • om u te benaderen voor aanbiedingen of informatie.
  1. Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). Wij kunnen deze cookies gebruiken om u op de hoogte te stellen van updates van onze site.

  2. Als wij persoonsgegevens ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie verwerken, zoals bijvoorbeeld gezondheidsinformatie of financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. U kunt dit zelf waarnemen doordat de webpagina begint met “https://

  3. Als u ons in het kader van een bestelling uw telefoonnummer meedeelt via het web, kan ons bedrijf u telefonisch contact met u opnemen (1) als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt. (2) kunnen wij u ook benaderen voor aanbiedingen of informatie. Als u geen commerciële informatie van ons bedrijf wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het in artikel 1.3. vermelde adres. 1. Beveiliging van uw persoonsgegevens


  1. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

  2. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

  3. Onverminderd eventuele wettelijke voorschriften ter zake hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens de apotheker, degene die voor hem waarneemt, alsmede ten behoeve van de apotheek werkzame personen voor zover deze in het kader van hun werk daartoe zijn gemachtigd door de apotheker. Alle medewerkers van Zaandamse Zorg BV hebben zich schriftelijk verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. 1. Overdracht van gegevens aan derden


  1. Uw persoonlijke gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden beschikbaar gesteld. De wet geeft hierop echter enkele uitzonderingen.

  2. Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt, voor zover voor hun taakuitoefening noodzakelijk, aan degenen, die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele zorg- of hulpverlening aan de cliënt, tenzij laatstgenoemde kenbaar heeft gemaakt daartegen bezwaar te hebben. Persoonsgegevens kunnen voorts worden verstrekt aan de ziektekostenverzekeraar waar de cliënt verzekerd is, indien het gaat om een verstrekking die door betreffende ziektekostenverzekeraar (gedeeltelijk) vergoed is of wordt, een en ander binnen de grenzen van artikel 31 BUA. Persoonsgegevens kunnen tenslotte worden opgeëist voor opsporing, als iemand strafbare feiten pleegt of strafbare uitingen doet op of via deze website of in relatie tot Zaandamse Zorg BV.

  3. Indien persoonsgegevens zodanig zijn geanonimiseerd, dat zij redelijkerwijs niet tot de individuele persoon herleidbaar zijn, kan de apotheek beslissen deze te verstrekken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek kunnen alleen dan zonder toestemming van de cliënt worden verstrekt, indien aan alle van de volgende voorwaarden is voldaan:
   - het vragen van de gerichte toestemming is in redelijkheid niet mogelijk;
   - het onderzoek dient een algemeen belang;
   - het onderzoek kan niet zonder de desbetreffende gegevens worden uitgevoerd;
   - de persoonlijke levenssfeer van de patiënt wordt daardoor niet onevenredig geschaad en het staat vast dat het onderzoek niet in de vorm van tot de patiënt herleidbare gegevens zal worden gepresenteerd;
   - het onderzoek wordt verricht conform een op de onderzoeker betrekking hebbende gedragscode en nadat een onafhankelijke commissie hierover positief heeft geadviseerd. Indien aan deze voorwaarden is voldaan, dienen er voorts tussen de apotheek en onderzoeker schriftelijke afspraken te zijn gemaakt over de in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van cliëntn te treffen maatregelen. Verder dient de apotheek zich in deze zin in voldoende mate jegens de cliënt tegen aansprakelijkheid te hebben gevrijwaard.

  4. Tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of het een geval betreft als genoemd in lid 2 en 3 is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden schriftelijke toestemming van de cliënt vereist.

  5. Van alle gegevensverstrekking aan derden anders dan op grond van lid 2 en 3 wordt door de apotheek een register bijgehouden. De in dit register vermelde gegevens worden gedurende twee kalenderjaren bewaard, tenzij zij in het kader van een procedure langer bewaard moeten blijven. De apotheek deelt de cliënt op diens verzoek schriftelijk binnen een maand mede of zijn/haar persoonsgegevens in het jaar voorafgaande aan het verzoek uit de persoonsregistratie(s) aan derden zijn verstrekt.

  6. Als wij kritieke informatie overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U kunt dit zelf waarnemen doordat de webpagina begint met https://


  7. De cliënt heeft het recht op hem betrekking hebbende gegevens zelf te doen overdragen aan een andere, door hem aan te wijzen zorgverlener. Daartoe dient hij een schriftelijk verzoek in bij de apotheek. De inwilliging van dit verzoek kan slechts worden geweigerd op grond van een wettelijk voorschrift, dan wel worden opgeschort voor zover de apotheek jegens de financier van de verleende zorg tot bewaring gehouden is of indien ter zake van die zorg een geschil aanhangig is gemaakt of dreigt te worden gemaakt. 1. Inzage van gegevens


  De cliënt heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende cliëntgegevens. De gevraagde inzage dient binnen een maand te kunnen plaatsvinden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Een weigeringsgrond voor inzage en afschrift kunnen zijn gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de apotheek daaronder begrepen. 1. Correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens


  De cliënt kan verzoeken om verbetering, aanvulling of verwijdering van op hem betrekking hebbende gegevens, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de registratie voorkomen. Hij dient daartoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de apotheek. De apotheek vernietigt de gegevens binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de cliënt, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is. De apotheek deelt haar beslissing binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de cliënt mee, waarbij een eventuele weigering met redenen is omkleed. 1. Bewaartermijnen


  1. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor goede zorgverlening noodzakelijk is. Voor medische gegevens is de wettelijke bewaartermijn in beginsel 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.

  2. Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de betreffende persoonsgegevens uit de registratie vernietigd, zulks binnen een termijn van één jaar. Indien de betreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven. 1. Inwerkingtreding en reacties


  Dit privacybeleid is per 19-03-2011 in werking getreden. Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u per email contact met ons opnemen via info@medicijnen.nl of via ons postadres, dat u terugvindt in artikel 1.3.

laatst bekeken producten

← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen